DAK HA

tài liệu họp kỳ 7 Tờ trình số 166/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Facebook
Twitter
Print

tài liệu họp kỳ 7 Tờ trình số 166/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông1702022915256_ta»_-tra¬nh-166-tnmt-kao¿-hoao¡ch-sa»_-da»yenng-a_aoyent-2024

Đánh giá bài viết này